วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา

รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา

รายการทดสอบปริมาณตัวอย่าง(กรัม)วิธีทดสอบ
1.     Standard Plate Count (Aerobic Plate Count)100USFDA (BAM)
2.     Total Bacterial Plate Count100Modified USFDA (BAM)
3.     Total Yeasts and Mould Count100APHA
4.     **Total Yeasts and Molds Count (Petrifilm)100USFDA (BAM)
5.     MPN of Coliform Bacteria100USFDA (BAM)
6.     MPN of Escherichia coli100USFDA (BAM)
7.     MPN of Staphylococcus aureus100USFDA (BAM)
8.     Coliform Bacteria Count100USFDA (BAM)
9.     **Coliform Bacteria Count (Petrifilm)100AOAC
10.  Escherichia coli  Count100USFDA (BAM)
11.  Enterobacteriaceae Count100APHA
12.  Escherichia coli O157:H7100USFDA (BAM)
13.  ** Escherichia coli O157:H7 (Path stik)100Merck
14.  Staphylococcus aureus  count100USFDA (BAM)
15.  ** Staphylococcus aureus (Petriflim)100AOAC
16.  Salmonella  spp.100ISO 6579
17.  *Shigella  spp.100USFDA (BAM)
18.  Bacillus cereus100USFDA (BAM)
19.  Clostridium perfringens100USFDA (BAM)
20.  *Clostridium botulinum100USFDA (BAM)
21.  *Listeria monocytogenes100USFDA (BAM)
22.  Vibrio parahaemolyticus100USFDA (BAM)
23.  Vibrio cholera100USFDA (BAM)
24.  *Yersinia enterocolitica100USFDA (BAM)
25.  Howard Mold Count100APHA
26.  เชื้อจุลินทรีย์ ในภาชนะปิดสนิท-       pH  
–       Incubation Test
–       Bacteria ที่ 35°C
–       Bacteria ที่ 55°C
–       Coliform
–       Salmonella spp.
–       Staphylococcus aureus
–       Clostridium perfringens
อย่างน้อย 8 ภาชนะบรรจุModified APHA
27.  เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารกระป๋องLow Acid Food                  Acid Food  
–       pH                                – pH
–       Incubation test               – Incubation Test
–       Flat Sour Mesophile         – Flat Sour Mesophil
–       Flat Sour Thermophile     – Flat Sour Thermophile
–       Putrefactive Anaerobe     – Yeast and Mold
–       Thermophiilic Anaerobe
อย่างน้อย 6 ภาชนะบรรจุ USFDA (BAM)
28.  Water Activity (aw)100Novasina

                    หมายเหตุ:  * เป็นรายการที่ต้องติดต่อล่วงหน้าก่อน
                                  ** เป็นวิธีการตรวจอย่างรวดเร็ว (Rapid Method)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us