Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080228133734.jpg

ชุดทดสอบแอมโมเนีย

คุณลักษณะของชุดทดสอบ
  ช่วงที่ใช้ทดสอบ   0.5-6.0 หรือ 1-12 หรือ 5-60  มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง  10  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ  20  นาที
  การนำไปใช้   ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของแอมโมเนีย กรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
   มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน   0.5 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)
  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  ไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)

ที่มาและผลกระทบของแอมโมเนียในน้ำ

 

ระดับปริมาณแอมโมเนียในน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และความกระด้างของน้ำ หากแอมโมเนียมีความเข้มข้นสูงถึงปริมารหนึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้ โดยทำให้เกิดความเครียดและเป็นพิษต่อปลา ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของปลาด้วยเช่นกันโดยจะทำให้ปลามีจุดสีน้ำตาลตามลำตัว

 

       

คู่มือชุดทดสอบ

       

 
ด้านนอก
 
ด้านใน
Ammonia-b[1] Ammonia-b[2]

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<