Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20110506174017.jpg

ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ

20110506174212.jpg
ตักเกลือที่ต้องการตรวจสอบ จำนวน 2 ช้อน
20110506174314.jpg
หยดสารเคมี 1 จำนวน 3 หยด
20110506174629.jpg
ตามด้วยการหยดสารเคมี 2 จำนวน 3 หยด
20110506174746.jpg
ผสมเกลือและสารเคมีทั้งสองชนิดให้เข้ากัน
20110506174844.jpg
เทส่วนที่เป็นสารละลายลงบนแผ่นพลาสติก
20110506175006.jpg
อ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือ
ความสำคัญ            ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรรอกซีน การขาดสารไอโอดีนจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคคอพอก และยังส่งผลต่อการเจริญของสมอง ซึ่งถ้าหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนในช่วงระยะตั้งครรภ์ ลูกที่คลอดออกมาจะมีโอกาสเป็นปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่า โรคเอ๋อ            ข้อมูลการใช้เกลือเสริมไอโอดีนจากกรมอนามัย ปี 2550 พบว่ามีความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนอยู่ระหว่างร้อยละ 50.6-66.8 และมีเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่มีปริมาณเกลือไอโอดีนมากกว่า 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในปริมาณเพียงร้อยละ 54 เท่านั้น ซึ่งกรมอนามัยได้มีมาตรการเร่งด่วนในขณะนี้คือการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 พ.ศ. 2537 (มีปริมาณไอโอดีนในเกลือไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในการปรุงอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นมาตรการหลักและใช้อาหารเสริมไอโอดีนเป็นมาตรการเสริมอีกทางหนึ่งในการควบคุมและป้องกัน ซึ่งการมีชุดตรวจสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อการตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ จะเป็นทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ท้องถิ่น ประชาชนและผู้ผลิตเกลือมีส่วนร่วมตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของเกลือให้มีปริมาณไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสม

หลักการ

            ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม ใช้หลักการ Colorimetric Method ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือในช่วงที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การตรวจสอบไอโอดีนในเกลือด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและราคาประหยัด โดยการอ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือจากการเปรียบเทียบสีกับแผ่นเทียบสีมาตรฐานของชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม

ความแม่นยำของชุดทดสอบ

            จากการศึกษาวิจัยพบว่าการตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม ตามขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วพบว่า ให้ความถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 0.997 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ขนาดชุดทดสอบ

            ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ 1 กล่อง ทดสอบได้ 220 ตัวอย่าง

อายุและการเก็บรักษา

            เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องไม่โดนแสงแดด อายุการใช้งาน 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<